מדיניות פרטיות – Surprise מתנות לאוהבים

מדיניות פרטיות

מאחר שחברת surprise  מתנות לאוהבים מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי הרוכש והמשתמש לקיים מדיניות זו.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

כל הנתונים של כרטיסי האשראי של בנרשם אינם נשמרים במערכת ולכן כל פעם שהלקוח ירכוש מוצר או שירו הוא יאלץ להקליד את פרטי כרטיסו מחדש אין במאגר של החברה כל מספר כרטיס או מספר חשבון בהם שילם הלקוח

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

חברת surprise  מתנות לאוהבים  אינה אחראית על פריצות לאתר מגורם צד שלישי או גורמים אוינים זרים אחרים שרוצים להזיק ולגנוב מידע ואין ללקוח אפשרות לטבוע את החברה על הפשעים שגורמים צד שלישי מבצעים אנו בחברת סורפריז עושים הכל כדי שכל המידע שלך ישמר במעכת ולא שומרים מידע שלא לצורך

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

מדיניות ביטולי עסקאות עם צרכן בהתאם לחוק הגנת הצרכן ביטול עסקת רוכלות

 1. אם הזמנת את השירותים בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1891 מדובר ב"עסקת רוכלות", זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם, אבל – במקרה שהעסקה אינה "עסקה מתמשכת" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, לא תוכל לבטל את ההתקשרות אם התחלנו לספק לך את השירות; במקרה של ביטול של עסקה שהיא "עסקה מתמשכת" שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך; במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך להשיבם לנו.
 2. אם הזמנת מאתנו טובין שאינם פסידים למשל, מכשיר, בנסיבות של "עסקה ברוכלות" כאמור, זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לך הטובין או מיום מסירת המידע הנדרש על פי הדין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו ואנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו. 3 .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו, ובלבד שערך הנכס נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. ביטול עסקת מכר מרחוק לנו ואנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו. 3 .בנוסף, זכותנו לחייב אותך בדמי ביטול בגובה %5 ממחיר העסקה, או סכום אחר שייקבע בחוק, לפי הנמוך מבניהם, אלא אם כן ביקשת לבטל את ההתקשרות בגלל פגם בטובין או בגלל אי התאמה בין השירות או הטובין לבין הפרטים שמסרנו לך לגביהם או בגלל אי אספקת השירות או הטובין במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידנו. ביטול עסקה שבוצעה בנקודת מכירה .אם רכשת מאתנו טובין בלתי פסידים למשל, מכשיר בנקודת מכירה, תוכל לבטל את הרכישה בתוך 14 ימים מהיום שקיבלת את הטובין. הוראה זו חלה רק אם תחזיר לנו את הטובין מבלי שנפגמו ומבלי שעשית בהם שימוש. אם דרשנו ממך לרכוש מאתנו טובין כתנאי להזמנת השירות, תוכל להחזיר את הטובין אם תבטל את השירות בהתאם לסעיף זה, גם אם עשית שימוש בטובין. לתשומת לבך, איננו דורשים לעולם שתרכוש מאתנו ציוד לצורך קבלת שירות לפי הסכם זה.
 3. כדי לקבל החזר, עליך להציג לנו חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה או הוכחה אחרת על עצם ביצוע הרכישה או הזמנת השירות, המועד בו התקיימה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. אנחנו נחזיר לך את הסכום ששילמת, או נבטל את חיובך, פחות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או סכום אחר שייקבע בחוק, לפי הנמוך מבניהם, וכן דמי סליקת כרטיס אשראי עבור העסקה שבוטלה, אם חברת הסליקה גבתה מאתנו דמי סליקה. ביטול עסקאות רשאים אני לקזז ממך את עלויות הסליקה לחברת האשראי
 4. חברת סורפריז מתנות לאוהבים רוצים ועושים הכול כדי שהלקוח שלנו יהיה מרוצה מהשירות ומאיכות המוצר וכן אנו קשובים לכל צרכיו של הלקוח לכל נושא שלא יידרש
 5. חבר סורפרייז מנות לאוהבים לא תחזיר כסף עבור מוצר שנעשה בו הדפסה שאושר על ידי הלקוח אלה במקרים חריגים שההדפס יצא פגום או המוצר לא הגיע בשלמותו ללקוח אבל אם נז כל שהוא נגרם על ידי הלקוח אין אני כחברה אחראים לגבי המוצר
 6. חברת סורפרייז מתנו לאוהבים מאחלת לכל לקוחותיה קניה מהנה ובטוחה
סגירה
×

מה תרצה לעשות כעת?